હાલ સુધીમાં ચાર લાખથી વધુ શ્રમિકોને વતન રવાના કરાયા