પ્રાકૃતિક ખેતીના પ્રચાર માટે સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ઈમ્પલીમેંટિંગ યુનિટ કાર્યરત કરાશે: મુખ્યમંત્રીશ્રી