રાજ્યના ધોરણ 9થી 11ના વિદ્યાર્થીઓ આગામી સોમવારથી શાળામાં જઈને ભણી શકશે