ગુજરાતના બજેટ 2022-23માં સુપોષિત માતા સ્વસ્થ બાલ યોજના