સુઝુકી મોટર્સે ગુજરાત સરકાર સાથે MOU પર હસ્તાક્ષર કર્યા