ગુજરાતના શિક્ષકો હંમેશા મારા માટે દિશાદર્શક છે : PM