શિક્ષકોને મુખ્યશિક્ષકોનું ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મળશે: 4,200 ગ્રેડ પેનો ઉકેલ