‘મારી માટી મારો દેશ’ અભિયાનથી દેશભરમાં રાષ્ટ્રભાવના વધુ સુદ્રઢ થશે – મુખ્યમંત્રીશ્રી