રાજ્યમાં કોરોનાના સંક્રમિત કેસો વધતા સરકારે નવી રણનીતિ તૈયાર કરી