સરકાર ખેડૂતો પાસેથી લઘુતમ ટેકાના ભાવે તુવેર, ચણા, રાયડાની સીધી ખરીદી કરશે