કેન્દ્રની ઈન્ટર મિનિસ્ટરિઅલ ટીમે રાજ્ય સરકારે ભરેલા પગલાંની પ્રશંસા કરી