ગુજરાતમાં મનરેગા હેઠળ કામ માંગનારા લોકોની સંખ્યા એક વર્ષમાં બમણી થઇ