વડાપ્રધાન આજે સુરત શહેર-જિલ્લાને 3400 કરોડના પ્રોજેક્ટની ભેટ આપશે