કોરોના સામે જંગ જીતવા રાજ્ય સરકાર મ્યુનિસિપાલિટી ને વધુ નાણાકીય સહાય કરશે