ગુજરાતમાં લૉકડાઉનમાં છૂટછાટ આપવા રાજ્ય સાકાર આજે એકશન પ્લાન જાહેર કરશે