મુખ્ય 14 પાકના ટેકાના ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ.92થી 523 સુધીનો વધારો