વેપારીઓ માટેની વેક્સસીન લેવાની મુદત 10 જુલાઈ સુધી લંબાવાઈ