ટોક્યોના ગવર્નર યુરિકો કોઈકેએ મુખ્યમંત્રીની મુલાકાત લીધી