નેશનલ ડિફેન્સ કોલેજના તાલીમી અધિકારીઓ મુખ્યમંત્રીની શુભેચ્છા મુલાકાતે