દરેક જિલ્લામાં પીવાના પાણીની તંગી સર્જાય નહીં તે જોવા તાકીદ