વિજય રૂપાણી સ્વસ્થ પણ સતર્કતાના લીધે 7 દિવસ સેલ્ફ આઇસોલેશનમાં, ઘરેથી વીસી દ્વારા કેબિનેટ યોજી