આણંદમાં નેચરલ ફાર્મિંગ ઝીરો ખેતી પર વર્ચુઅલ સંબોધન