સુજલામ સુફલામ જળ સંગ્રહ અભિયાનમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં જળસંગ્રહ ક્ષમતા 23, 553 લાખ ઘનફૂટ વધી