‘મારુ ગામ, કોરોનામુક્ત ગામ’ અભિયાનથી ગ્રામ્ય વિસ્તારો ત્રીજી લહેર સામે સુરક્ષિત