9મો દીક્ષાંત સમારોહ : પંડિત દીનદયાલ એનર્જી યુનિવર્સિટી