વિકાસલક્ષી કાર્યો માટે રાજ્યોની નગરપાલિકાઓ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોને ચેક અર્પણ કરવાનો ભવ્ય સમારોહ