મહાત્મા મંદિર ખાતે એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી આધારિત FPO વર્કશોપ