ભારતમાં યુએસએના રાજદૂતે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીની સૌજન્ય મુલાકાત લીધી