અમદાવાદમાં SGVP કેમ્પસમાં ભાવ વંદના પર્વ કાર્યક્રમ