સરદારધામમાંથી તાલીમ મેળવનાર 1116 જેટલા અધિકારીઓનું મુખ્યમંત્રીએ સન્માન કર્યું