મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વાણિજ્ય મહાવિદ્યાલય ભવનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું