મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રાષ્ટ્રીય ઈ-વિધાન એપ્લિકેશન પર તાલીમ લીધી