મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ટ્રાઇ-સિટી પ્રોપર્ટી ફેસ્ટ 2023માં હાજરી આપી