મુખ્યમંત્રીશ્રીની અધ્યક્ષતામાં વર્લ્ડ બેન્કના પ્રતિનિધિઓ- રાજ્ય સરકાર અને AMC ની બેઠક