મુખ્યમંત્રીશ્રીએ શહેરી ફેરિયાઓને લોન સહાયનું વિતરણ કર્યું