ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીએ 151 નવી બસોનું લોકાર્પણ કર્યું