મુખ્યમંત્રીશ્રીએ મેમનગર ખાતે બહુમાળી ગૃહોનું ઉદ્ઘાટન કર્યું