અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલી ICAI સભ્યોની મીટીંગમાં મુખ્યમંત્રીશ્રી હાજર રહ્યા