મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પન્નાલાલ પટેલની આત્મકથા ‘ફાઇન્ડિંગ ગટ્ટુ’નું વિમોચન કર્યું