મુખ્યમંત્રીશ્રીએ બેટ દ્વારકા ખાતે દરિયાઈ સુરક્ષા કામગીરીની સમીક્ષા કરી