મુખ્યમંત્રીશ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષકની કચેરીની મુલાકાતે