ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે શહેરના અગ્રણીઓની કોન્ક્લેવ