ભરૂચમાં દિવ્યાંગો માટે દેશનું પ્રથમ અતિ આધુનિક વૃદ્ધાશ્રમ