ગુજરાત સ્થાપના દિવસ પર પાટણ ખાતે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ