Dedication of ‘Tea Stall’ by Shri Amitabhai Shah at Gandhinagar