મુખ્યમંત્રીશ્રીએ FICCI લેડીઝ વિંગ ઓર્ગેનાઈઝેશનની મહિલા સાહસિકો સાથે વાતચીત કરી