રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી નું રાષ્ટ્રાર્પણ અને પ્રથમ પદવીદાન સમારોહ