ગુજરાત કેન્સર સોસાયટી મેડિકલ કોલેજના M.B.B.S.ની 6ઠ્ઠી બેચનો પદવીદાન સમારોહ