સંત શ્રી સદારામ બાપુની 115મી જન્મજયંતિની ઉજવણીમાં મુખ્યમંત્રીએ હાજરી આપી