ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટના MoU કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી